;

افزایش روزی

تعریف رزق و روزی: رزق به معنای روزی و عطای دائمی می‌باشد، حال چه دنیوی و چه اخروی و چه مادی و چه معنوی باشد رزق می‌گویند. در قرآن شریف به نبوت و معرفت نیز رزق گفته شده است.

انواع روزی

«الرزق رزقان: رزق تطبه، و رزق یطلبک، فان انت تاته اتاک؛ روزی بر دو گونه است: یک روزی که تو در پی آنی و روزی دیگری که آن در پی تو است و اگر تو سراغش نروی او خود نزد تو آید».

حکمت کاهش و افزایش روزی

«قدر الارزاق فکثرها و قللها، و قسمها علی الضیق و السعة فعدل فیها لیبتلی من اراد بمیسورها و معسورها، و لیختبر بذلک الشکر و الصبر من غنیها و فقیرها؛ روزی‌ها را مقدر فرموده و آن گاه آن‌ها را زیاد و کم و به تنگی و فراخی عادلانه تقسیم کرد، تا هر که بخواهد به وسعت روزی(افزایش روزی) و یاتنگی آن بیازماید و از این طریق سپاس‌گزاری و شکیبایی توانگر و تهی‌دست را به آزایش گذارد».

دکمه بازگشت به بالا