;
فرهنگ و هنرهنرمندان

سلسله قاجاریه به ترتیب: یکبار برای همیشه آن ها را بشناسید!

سلسله قاجاریه به ترتیب: آقامحمدخان، فتحعلی‌شاه، محمدشاه، ناصرالدین‌شاه، مظفرالدین‌شاه، محمدعلی‌شاه و احمدشاه بودند. بنابراین، سلسله پادشاهان قاجار شامل ۷ پادشاه می شود که با آقامحمدخان شروع می شود و با احمدشاه پایان می یابد. این سلسه پادشاهی از سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ هجری شمسی بر ایران به مدت صد و سی سال حکومت کردند. پایتخت قاجاریان شهر تهران بود.

سلسله قاجاریه به ترتیب و وقایع مهم هر دوره پادشاهی:

1- آقامحمدخان اولین شاه قاجار

آقامحمدخان فرزند محمدحسن‌خان رئیس ایل قاجار بود که بعد از شکست لطفعلی‌خان زند، آخرین بازمانده سلسله زندیه، حکومت قاجاریه را تاسیس کردو اولین پادشاه قاجار شد.

تولد: ۱۱۲۱خورشیدی
وفات: ۲۸خرداد ۱۱۷۶خورشیدی
محل دفن: نجف اشرف

برانداختن سلسله زندیه
کشتن لطفعلی‌خان زند
تاسیس سلسله قاجاریه
انتقال پایتخت از شیراز به تهران
حمله روسیه به ایران

سلسله قاجاریه به ترتیب1
آقامحمدخان اولین شاه قاجار

2- فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

تولد: ۱۵شهریور ۱۱۵۱خورشیدی
وفات: اول آبان ۱۲۱۳خورشیدی
محل دفن: شهر قم
فتحعلی‌‌شاه دومین شاه قاجار

ادامه جنگ های روسیه با ایران
انعقاد عهدنامه های گلستان و ترکمان‌چای بین ایران و روسیه و جدا شدن بخش هایی از ایران
واگذاری کنترل خلیج فارس به انگلیسی ها
انعقاد قرارداد ارزنه الروم اول بین ایران و عثمانی

سلسله قاجاریه به ترتیب2
فتحعلی‌‌شاه دومین پادشاه قاجاریه

3- محمدشاه سومین شاه قاجار

تولد: ۱۴دی
۱۱۸۶ خورشیدی
وفات: ۲۲شهریور۱۲۲۷
محل دفن: شهر قم

وقایع مهم دوران سلطنت محمدشاه قاجار

 • جنگ اول هرات
 • شورش روحانی‌های شیعه در اصفهان
 • انعقاد قرارداد ارزنه الروم دوم بین ایران و عثمانی
سلسله قاجاریه به ترتیب3
محمدشاه سومین شاه قاجار

4- ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار

تولد: ۲۵تیر ۱۲۱۰خورشیدی
وفات: ۱۲اردیبهشت ۱۲۷۵خورشیدی
محل دفن: حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری

وقایع مهم دوران سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار

 • انتصاب میرزا تقی‌خان امیرکبیر به صدارت و اصلاحات او
 • اعدام سیدعلی محمد باب و سرکوب شورش بابیان
 • کشته شدن امیرکبیر با توطئه خارجیان و به دست عوامل داخلی آن ها
 • فتح هرات و واگذاری مجدد آن با فشار انگلیسی ها، سفر به فرنگستان
 • اعطای امتیاز تنباکو و قیام مردم و لغو این امتیاز
 • ترور شاه در آستانه شروع پنجاه و یکمین سال سلطنت به دست میرزا رضای کرمانی
سلسله قاجاریه به ترتیب4
ناصرالدین‌شاه، چهارمین پادشاهان قاجار

5. وقایع مهم دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار

 • تولد: سوم فروردین ۱۳۲۳ خورشیدی
 • وفات: ۱۲دی ۱۲۸۵خورشیدی
 • محل دفن: کربلا

وقایع مهم دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار

 • سفر به فرنگستان
 • آغاز قیام مشروطه
 • امضای فرمان مشروطه
سلسله قاجاریه به ترتیب5
پنجمین شاه قاجار مظفر الدین شاه

6- محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 • تولد: تیر ۱۲۵۱خورشیدی
 • وفات: ۱۶فروردین ۱۳۰۴خورشیدی
 • محل دفن: کربلا

وقایع مهم دوران سلطنت محمدعلی‌شاه قاجار

 • مخالفت با مشروطه، به توپ بستن مجلس شورای ملی
 • شکست از مشروطه خواهان و فرار از ایران
 • حمله به ایران به قصد تصرف مجدد تاج و تخت و شکست از انقلابیون
 • جانشینی احمدشاه به جای پدر توسط مجلس شورای ملی
 • تبعید به روسیه و مرگ در ایتالیا
سلسله قاجاریه به ترتیب6
محمدعلی‌شاه، ششمین پادشاه قاجار

 

7.احمدشاه، هفتمین و آخرین پادشاهان قاجار

 • تولد: بهمن ۱۲۷۵خورشیدی
 • وفات: اسفند ۱۳۰۸خورشیدی
 • محل دفن: کربلا

وقایع مهم دوران سلطنت احمدشاه قاجار

 • حکومت کردن با کمک دو نایب السلطنه تا زمان تاج گذاری در ۱۷ سالگی
 • ، کودتای اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان
 • خروج شاه از ایران و سفر به فرانسه
 • عزل از سلطنت و جایگزینی رضاخان به جای او به وسیله مجلس شورای ملی
 • پایان سلسله قاجاریه
سلسله قاجاریه به ترتیب7
احمدشاه، هفتمین و آخرین پادشاهان قاجار

سلسله قاجاریه

قاجار یا قجر، قاجاریه یا قاجاریان نام دودمانی است که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران بمدت صد وسی سال فرمان راندند. نام این قبیله (یعنی قاجار) ریشه در عبارت آقاجر به معنی جنگجوی جنگل دارد. بنیانگذار این سلسله آقامحمدخان قاجار بود . وی تهران را که دهکده ای بود، به عنوان پایتخت انتخاب کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی جای او را گرفت.

سردودمان قاجاریه مربوط به یکی از طایفه‌های ترک اغوز به نام ایل قاجار بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند. ایل قاجار به دلیل کمک‌های بزرگی که به دربار صفوی می‌نمود، قدرت بیشتری یافت. شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد. قاجاریه آخرین حکومتی بود که بر اساس نظام ایلی و قبیله ای در ایران بوجود آمد.

آغاز قاجاریه

قاجارها با سلسله زندیه درگیری داشتند وبالاخره بعد از مرگ کریم خان زند که پادشاهی لایق از حکومت زندیه برنخواست و شکست لطفعلی خان زند توانستند برایران حاکم شوند .
اولین انسجام ایران به شکل امروزی در زمان قاجار روی داد و کشور مدرن ایران به صورت رسمی تشکیل شد.دوران قاجار مصادف بود با دوران استعمار و جهانگشایی امپراطوری های مدرن. در این دوران ایران درگیر جنگ‌های متعددی شد و سالها مقابل روس ها و انگلیسی ها مقاومت کرد. با اینکه ایران در دوران قاجار بر خلاف کشورهای منطقه هرگز مستعمره نشد ولی بخش‌هایی از خاک خود را در این جنگ ها به‌ویژه با روسیه از دست داد.

طولانی ترین دوره پادشاهی در قاجاریه

مشهورترین پادشاه قاجار ناصرالدین شاه است که توانست پنجاه سال سلطنت کند. اولین سفر خارجی ناصرالدین شاه، سفر او به عتبات و زیارت کربلا، نجف و کاظمین بود .اما سفر اول او به اروپا به دعوت پادشاه فرانسه و در ربیع الاول سال ١٢٩٠ ق ( ١٨٧٣ م ) بود که نخستین سفر یک پادشاه ایرانی به اروپا به حساب می آمد.سفر دوم شاه در ١٢٩۵ ق ( ١٨٧٨ م ) به ھمراه حاجی میرزا حسین خان سپھسالار صدر اعظم و امین السلطان و چند نفر از شاھزادگان صورت گرفت . مسیر این سفر از راه تفلیس ، قفقاز ، مسکو ، پترزبورگ ، برلین و پاریس رفت و از راه اتریش و روسیه برگشت .سومین سفر شاه در ١٣٠۶ ق ( ١٨٨٩ م ) بود که از اروپای مرکزی و غربی دیدن کرد و در این سفر ھم امین السلطان ھمراه او بود. سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا دستاوردهای صنعتی و علمی مهمی به همراه نداشت اما هزینه سنگینی را به ملت ایران تحمیل کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − هفت =

دکمه بازگشت به بالا